Загальні збори

Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені продукти"


   Вищим органом Асоціації є Загальні збори повноважних представників її членів. Норми представництва - один представник від Члена Асоціації, юридичної особи. До виняткової компетенції Загальних зборів відносяться: 
а) затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;
б) визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації, принципів формування та використання її коштів та майна;
в) затвердження порядку внесення та розмірів вступних, членських та цільових внесків членів Асоціації та асоційованих членів;
г) по представленню Президента і Спостережної Ради, затвердження прийому нових членів чи асоційованих членів до складу Асоціації і виключення зі складу Асоціації;
д) утворення Спостережної Ради і його Голови, Ревізійної комісії і його Голови, призначення Президента Асоціації і дострокове припинення їхніх повноважень;
е) затвердження річного бухгалтерського балансу та річного звіту і звіту ревізійної комісії;
є) ухвалення рішення про відкриття представництв і філій Асоціації;
ж) ухвалення рішення про вступ Асоціації в інші організації, у тому числі міжнародні;
з) прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації, затвердження звіту ліквідаційної комісії.
     На зборах можуть розглядатися будь-які питання діяльності Асоціації, включе-ні до порядку денного.
    Загальні збори можуть окремі повноваження, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, передавати Спостережній Раді.
    Засідання Загальних зборів можуть бути черговими та позачерговими. Чергові засідання Зборів скликаються не рідше одного разу в рік для розгляду та затвердження основних напрямків діяльності, та інших питань, віднесених до компетенції Загальних зборів.
    У випадку виникнення форс-мажорних обставин допускається проведення заочного голосування шляхом опитування.
    Збори ведуть Президент Асоціації, а у відсутності Президента – Голова, що обирається на кожнім засіданні.
     Позачергові збори членів Асоціації скликаються за вимогою не менш 1/3 числа членів, Президента, не менш 2/3 складу Спостережної Ради чи Ревізійної комісії. Позачергове засідання Загальних зборів та порядок денний оголошуються шляхом надіслання письмового повідомлення (рекомендований лист, телекс, факс) чи усного повідомлення всіх членів Загальних зборів персонально.
     Загальні збори визначаються правомочними, якщо на них були присутні не менш половини повноважних учасників Зборів.
    Рішення зборів приймаються більшістю голосів, крім питань а), в), г), з), що приймаються 2/3 голосів, що беруть участь у засіданні членів Загальних зборів.
    Якщо учасники, що беруть участь у Загальних зборах Асоціації складають менш половини від загального числа голосів, то оголошуються повторні збори, але не пізніше, ніж через 30 (тридцять) днів після тих, що не відбувались. Ці збори є правомочними незалежно від кількості голосів, що беруть участь членів Асоціації.
    За рішенням зборів, на якому є кворум, воно може припинятися на термін до 30 (тридцяти) днів. На відновленому засіданні можуть розглядатися тільки питання первісного порядку денного.                            
   Голосування на Зборах проводиться за принципом: один Член – один учасник - один голос. Порядок і голосування за порядком денним чи її окремим питанням здійснюється за встановленими Зборами формою.  
   Рішення Зборів, прийняті з порушенням діючого законодавства України, даного Статуту Асоціації можуть бути оскаржені в судовому порядку. Позов може бути пред`явлений будь-яким Членом Асоціації.